Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Wij houden niet van die moeilijke woorden, of onduidelijkheden. Gewoon eerlijk zaken doen voor beide partijen. Hieronder kunt u onze algemene voorwaarden vinden. Mochten hier onduidelijkheden inzetten, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 – Aanbiedingen
 1. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. EKOFLOORS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien. Afnemer redelijkerwijs moest begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij EKOFLOORS anders heeft aangegeven.
 4. Monsters, modellen, voorbeelden, afbeeldingen en maat- en gewichtsopgaven zijn slechts ter aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan hiervan afwijken.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is EKOFLOORS daaraan niet gebonden.
Artikel 3 – Overeenkomst
 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met EKOFLOORS eerst dan tot stand nadat EKOFLOORS een order heeft aanvaard respectievelijk de aanvaarding door Afnemer van een aanbieding heeft bevestigd, door middel van een orderbevestiging, waarbij de datum van de orderbevestiging bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Voor overeenkomsten waarvoor geen orderbevestiging is verzonden, wordt de afleverbon geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd. Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging of afleverbon, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.
 3. EKOFLOORS is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Afnemer zekerheid te verlangen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. EKOFLOORS is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens EKOFLOORS gehouden is, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van EKOFLOORS daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Indien EKOFLOORS met Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is EKOFLOORS niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden of te annuleren, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een wettelijke verplichting of haar oorzaak vindt in een stijging van bijvoorbeeld de prijs van grondstoffen, hulpmiddelen, lonen, sociale lasten, overheidskosten en/of vrachtkosten, wisselkoersen dan wel in geval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten.
 7. Indien een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst of een op EKOFLOORS rustende wettelijke verplichting meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is Afnemer gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij EKOFLOORS alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.
Artikel 4 – Levering
 1. De overeengekomen levertermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en is geen fatale termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Afnemer EKOFLOORS schriftelijk in gebreke te stellen en haar een laatste, redelijke termijn te gunnen om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien EKOFLOORS gegevens behoeft van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Afnemer deze juist en volledig aan EKOFLOORS ter beschikking heeft gesteld.
 3. Overschrijding van de overeengekomen levertermijn leidt niet tot schadeplichtigheid van EKOFLOORS.
 4. Bij alle orders brengt EKOFLOORS afnemer een vergoeding voor transport- en verzendkosten en verzekeringen in rekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De zaken zijn voor risico van Afnemer zodra de zaken op het overeengekomen afleveradres aan Afnemer worden aangeboden. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is EKOFLOORS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.
 5. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. Afnemer stelt voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen, alles om niet, ter beschikking voor het lossen van de zaken.
Artikel 5 – Garantie en reclames
 1. EKOFLOORS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten en geschikt zijn voor particulier gebruik in Nederland. Afnemer verkoopt de door EKOFLOORS geleverde zaken slechts door in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en in overeenstemming met de gebruiksdoeleinden en service- en garantievoorwaarden voor consumenten zoals die door EKOFLOORS zijn opgesteld.
 2. In de branche gebruikelijke en/of geringe afwijkingen, geven Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.
 3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee jaar na aankoop.
 4. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt niet in geval van;
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  • onvoldoende onderhoud;
  • het niet in acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
  • ondeskundige montage of reparatie door derden of door de consument zelf;
  • door de consument toegepaste niet originele onderdelen of toevoegingen;
  • zakelijk of bedrijfsmatig gebruik.
   • Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar EKOFLOORS geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend onweer en extreme regenval of temperaturen), beschadiging en gebreken die het gevolg zijn van gewijzigde overheidsvoorschriften. Ook komt iedere vorm van garantie te vervallen indien Afnemer tekort is geschoten in enige verplichting uit hoofde van een met EKOFLOORS gesloten overeenkomst.
 5. Afnemer dient de geleverde zaken te (laten) onderzoeken, direct nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld. Hierbij dient Afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken geleverd zijn; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteit dan wel, wanneer deze niet bepaald is, aan de eisen die binnen de branche gebruikelijk zijn.
 6. Eventuele zichtbare gebreken dient Afnemer terstond bij aflevering aan te (laten) tekenen op het bij ontvangst te ondertekenen vervoersdocument. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond nadat Afnemer deze gebreken heeft waargenomen of deze redelijkerwijs waargenomen hadden moeten zijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking te worden gemeld.
 7. De melding dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het originele bewijs van aankoop, de aankoopdatum, het artikelnummer van het product, het aantal gebrekkige producten, de aard van het geconstateerde gebrek en eventueel een foto van het geconstateerde gebrek. Afnemer dient EKOFLOORS in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
 8. Indien Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken. Een beroep op verrekening is uitgesloten.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, vervallen de rechten van Afnemer op herstel, vervanging, ontbinding of schadeloosstelling, ook indien EKOFLOORS door het niet tijdig klagen niet in haar belangen zou zijn geschaad.
 10. Indien vaststaat dat een nieuwe zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal EKOFLOORS de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake door Afnemer, ter keuze van EKOFLOORS, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Afnemer voldoen. Deze vervangende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de door Afnemer betaalde koopprijs voor de betreffende zaak. In geval van vervanging is Afnemer gehouden om de vervangen za(a)ken op verzoek van EKOFLOORS op de door haar gewenste wijze aan haar te retourneren.
 11. Vervanging of herstel van de zaak of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
 12. Indien een klacht ongegrond is, komen alle kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van Afnemer.
 13. Na verloop van de garantietermijn worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten aan Afnemer in rekening gebracht.
 14. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens EKOFLOORS en de door EKOFLOORS bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, bedraagt één jaar na aankoop.
 15. Afnemer vrijwaart EKOFLOORS tegen alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door afnemer aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door EKOFLOORS geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken.
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
 1. De door EKOFLOORS geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat afnemer alle verplichtingen uit de met EKOFLOORS gesloten overeenkomsten is nagekomen, de betalingsverplichtingen jegens EKOFLOORS uit hoofde van enige met haar gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en vorderingen tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van dergelijke verplichtingen daaronder begrepen.
 2. Door EKOFLOORS geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mag Afnemer niet doorverkopen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en mag Afnemer nimmer als betaalmiddel gebruiken. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Afnemer dient steeds al hetgeen te doen wat redelijkerwijze van hem gevergd kan worden om de eigendomsrechten van EKOFLOORS veilig te stellen. EKOFLOORS is te allen tijde gerechtigd om de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen op kosten van Afnemer terug te nemen zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht EKOFLOORS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan EKOFLOORS ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is EKOFLOORS gerechtigd tot deze penningen.
 6. Als EKOFLOORS geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat Afnemer de geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf heeft verkocht, is Afnemer verplicht op eerste verzoek van EKOFLOORS de vorderingen die Afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers wegens het doorverkopen van door EKOFLOORS onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, te verpanden aan EKOFLOORS op de wijze als voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
Artikel 7 – Betaling
 1. Betaling van de facturen dient te geschieden voorafgaande aan de levering. Indien in de aanbieding schriftelijk een betalingstermijn is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag in euro’s op een door EKOFLOORS aan te wijzen bankrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit is een fatale termijn.
 2. Indien een (betalings)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, vervalt deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.
 3. Afnemer heeft nimmer recht op verrekening of opschorting, ook indien Afnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de (hoogte van de) factuur.

 

Artikel 8 – Rente en kosten
 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.
 2. Indien Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 250. Alle te maken gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van Afnemer, ook voor zover deze het liquidatietarief te boven gaan.
Artikel 9 – Annulering
 1. Buiten de gevallen geregeld in deze voorwaarden, is gehele of gedeeltelijke annulering van een geplaatste order door Afnemer niet mogelijk, tenzij EKOFLOORS schriftelijk met de annulering instemt op nader door haar te bepalen voorwaarden.
 2. Voor zover EKOFLOORS ten tijde van het annuleren haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is EKOFLOORS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
 1. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op EKOFLOORS geen enkele aansprakelijkheid voor vergoeding van schade, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. Dit artikel is ook van toepassing op gegarandeerde verbintenissen.
 2. EKOFLOORS is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Indien vaststaat dat de door EKOFLOORS geleverde zaak gebrekkig is, zal EKOFLOORS overeenkomstig de op de op artikel 5 lid 11 beschreven wijze de zaak naar de keuze van EKOFLOORS vervangen, herstellen dan wel vervangende vergoeding daarvoor ter hoogte van de koopprijs betalen, mits Afnemer hierover tijdig bij EKOFLOORS heeft gereclameerd. Afnemer is dan niet gerechtigd tot schadevergoeding ingevolge lid 4 van dit artikel.
 4. Indien EKOFLOORS aansprakelijk is krachtens het bepaalde in dit artikel, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten als genoemd in artikel 6:96 lid 2 BW. EKOFLOORS is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade toegebracht aan personen of zaken van Afnemer of derden.
 5. Indien EKOFLOORS aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van dit artikel, dan is de omvang van de door EKOFLOORS te vergoeden schade beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de koopprijs die voor de beschadigde of schade toebrengende zaken is betaald, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 50.000.
 6. De aansprakelijkheid van EKOFLOORS is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 7. EKOFLOORS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Afnemer garandeert EKOFLOORS de juistheid van door hem verstrekte gegevens.
 8. Iedere aansprakelijkheid van EKOFLOORS voor tekortkomingen van derden is uitgesloten. Deze beperking geldt eveneens voor eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door EKOFLOORS zijn ingeschakeld.
 9. Afnemer vrijwaart EKOFLOORS tegen alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Afnemer aan een derde geleverd product dat (mede) bestond uit door EKOFLOORS geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Afnemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van EKOFLOORS dan wel van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten die met de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.
Artikel 11 – Overmacht
 1. EKOFLOORS is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van EKOFLOORS onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: omstandigheden die de import, de ver- of bewerking, de lading of de verzending van de bestelde zaken bemoeilijken of vertragen, gebrek aan grondstoffen, werkstaking, diefstal, brand of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van EKOFLOORS, haar toeleveranciers of voor haar werkende transportbedrijven.
 2. EKOFLOORS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze omstandigheid langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring aan de andere partij.
 3. Voor zover EKOFLOORS ten tijde van het intreden van deze overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is EKOFLOORS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. EKOFLOORS heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EKOFLOORS haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 12 – Opzegging

Onverminderd de wettelijke rechten van EKOFLOORS, staat het EKOFLOORS vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van EKOFLOORS op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Merken, handelsnamen en auteursrecht.
 1. EKOFLOORS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door of namens EKOFLOORS bij de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde of vervaardigde materialen, waaronder ontwerpen, (technische) beschrijvingen, tekeningen, catalogi, afbeeldingen, monsters, modellen, procedures, planningen en alles wat hiermee samenhangt.
 2. Afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen van EKOFLOORS die in het handelsverkeer door EKOFLOORS worden gebezigd, na uitdrukkelijke toestemming en op aanwijzing van EKOFLOORS.
 3. In geval van overtreding van het in het eerste en/of tweede lid bepaalde, is afnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000 en voorts een boete van € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van EKOFLOORS op vergoeding van kosten, schaden en rente.
Artikel 14 – Bevoegde rechter; toepasselijk recht.
 1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van EKOFLOORS, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft EKOFLOORS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle door EKOFLOORS met Afnemer en derden aangegane verbintenissen en overeenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 15 – Vindplaats en wijziging voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met EKOFLOORS. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.